Change MAC Address v3.2.0 keygen

Change MAC Address v3.2.0 keygen